HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGUYÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - LH: 0909 663 179

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGUYÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - LH: 0909 663 179

1.          NỘI DUNG

a)       Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý).

* Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

* Bước 3:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý:

+ Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ban Quản lý yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến;

+ Trả lại hồ sơ trong trường hợp: trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của Ban Quản lý hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định; không thuộc đối tượng phải thẩm định tại Ban Quản lý; hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ.

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để thực hiện lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở trong trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ban Quản lý, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Ban Quản lý dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

- Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì Ban Quản lý dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

- Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, Ban Quản lý được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.

* Bước 4: Trong thời gian: 25 ngày (đối với dự án nhóm B), 15 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý phải xem xét hồ sơ thẩm định và có Văn bản thông báo kết quả thẩm định.

* Bước 5: Người đề nghị thẩm định nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý.

   Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho Ban Quản lý.

b)       Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý

c)        Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định theo Mẫu 01 tại Phụ lục số I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ;

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu);

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường);

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây dựng) (nếu có);

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ trình thẩm định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)       Thời hạn giải quyết: 25 ngày (đối với dự án nhóm B), 15 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e)        Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g)     Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý.

h)     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo kết quả thẩm định hoặc Văn bản trả hồ sơ.

i)       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-       Tờ trình (Mẫu 01 tại Phụ lục số I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ).

k)       Phí, lệ phí: theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

l)       Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-       Đối với dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công: Ban Quản lý thẩm định đối với dự án từ nhóm B trở lên, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng trừ dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

-       Đối với dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất sử dụng vốn khác: Ban Quản lý thẩm định đối với dự án có quy mô lớn, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích công đồng trừ dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I.

m)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Liên hệ Bình- 0909 663 179

 

Dịch vụ khác

30/11/2023 1425

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH ĐẠI PHÁT với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ xin giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật cho các công trình công nghiệp (nhà xưởng, nhà kho, nhà máy sản xuất...) bao gồm các công trình công nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp

29/11/2023 984

Cập nhật luật pháp mới, lệnh, luật, nghị định mới trong quản lý đầu tư xây dựng

29/11/2023 374

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng cho trường hợp cải tạo sửa chữa nhà xưởng công nghiệp, dịch vụ làm hồ sơ xin phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Chi tiết liên hệ Bình 0909663179 để được tư vấn thủ tục và báo giá chi phí thực hiện.

30/11/2023 57

Với mỗi dự án đầu tư xây dựng thì việc quy hoạch 1/500 là điều rất quan trọng, nhưng không phải dự án nào cũng bắt buộc lập quy hoạch 1/500. Bài viết dưới đây sẽ giải thích khi nào cần lập quy hoạch 1/500, khi nào không cần và quy trình trình tự hồ sơ như thế nào.

Dự toán chi phí xây dựng